Quyết định 747/QĐ-BTNMT

03/10/2020 , 07:19 Sáng

Phạm vi điều chỉnh của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 747/QĐ-BTNMT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động kinh tế và bảo vệ môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là dịch vụ sự nghiệp công).

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Thẩm quyền đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công: (1) Bộ trưỏng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đặt hàng trên cơ sở đề xuất của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. (2) Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II trực thuộc Bộ quyết định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công cho đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau: Đối với nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện: Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II trực thuộc Bộ quyết định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ thực hiện. Đối với nhiệm vụ các hợp phần hoặc tiểu dự án: Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II trực thuộc Bộ quyết định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo họp phần hoặc tiểu dự án được giao chủ trì thực hiện. (3) Ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công do các đơn vị: Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường. (4) Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp III quyết định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công đối với doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Điều kiện đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công: (1) Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung, dự toán theo phân cấp tại Quy chế Quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2) Đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đặt hàng. (3) Có định mức kinh tế-kỹ thuật, đơn giá, định mức chi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. (4) Dịch vụ sự nghiệp công đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Đơn vị nhận đặt hàng đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với danh mục dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng; thuộc đối tượng được tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với doanh nghiệp thuộc Bộ: Đăng ký ngành nghề kinh doanh, đăng ký hoạt động phù họp với danh mục dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng; có đủ năng lực về tài chính, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trinh độ quản lý và tay nghề của người lao động đáp ứng được các yêu cầu để thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng.

Quy chế cũng giao Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị được phân cấp, ủy quyền tổ chức đặt hàng của Quy chế này có trách nhiệm: Tổ chức đặt hàng; kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm; thanh toán và quyết toán kinh phí theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan; chịu ừách nhiệm trước Bộ trưởng và Pháp luật về các quyết định của mình khi tổ chức đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công.Gửi Quyết định đặt hàng cho cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý Quyết định đặt hàng hoặc Họp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sau không quá 05 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, theo dõi, giám sát việc tổ chức đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo đúng Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hằng năm, tổng họp và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ý kiến của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *