Quyết định số 961/QĐ-BTNMT

03/10/2020 , 07:20 Sáng

Ngày 17/4/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 961/QĐ-BTNMT về việc Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định, Hội đồng có 27 thành viên, do bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng; ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Chủ tịch Hội đồng. Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên thường trực.

Các ủy viên gồm: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ; đại diện Lãnh đạo các Vụ: Khoa học và Công nghệ; Vụ Tổ chức cán Bộ; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch -Tài chính; đại diện Lãnh đạo các Tổng cục: Quản lý đất đai; Tổng cục Môi trường; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục Khí tượng thủy văn; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Cục: Quản lý tài nguyên nước; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Đo đạc, Bản Đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn Thám quốc gia; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường; Tổng biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường; Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp chế, Thư ký Hội đồng.

Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế có nhiệm vụ thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1432/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

CTTDT – Theo Monre.com.vn

 

Ý kiến của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *