Quyết định số 964 /QĐ-BTNMT

03/10/2020 , 07:19 Sáng

Quyết định số 964 /QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Mục tiêu

Xây dựng, phát triển, hoàn thiện Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, xác lập môi trường thông tin, dữ liệu điện tử tạo bứt phá về phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng ngành tài nguyên và môi trường số hiện thực vào năm 2025, tạo ra các giá trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng.

Các chỉ tiêu chủ yếu

 1. Giai đoạn 2019 – 2020
 • Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật bảo đảm cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng, phát triển vận hành Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường.
 • Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 25% trở lên; cung cấp từ 30%-50% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ.
 • Công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ; công khai thông tin đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ.
 • Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; trên 90% văn bản trao đổi giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và với các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ dưới dạng điện tử có sử dụng chữ ký số; trên 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.
 • Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ của Bộ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.
 • Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, kết nối với Hệ thống thông tin phục vụ họp của Chính phủ; đạt 25% trở lên các cuộc họp trên môi trường trực tuyến, từ 50% cuộc họp sử dụng tài liệu điện tử thay thế cho tài liệu giấy.
 • Hoàn thành 30% – 50% các cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối liên thông theo Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; sử dụng 50% thông tin từ cơ sở dữ liệu trong công tác hàng ngày, 70%-80% kết quả xử lý công việc được tổ chức, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
 • 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thư điện tử công vụ trong xử lý công việc.
 1. Giai đoạn 2021 – 2025
 • Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật; xây dựng cơ sở pháp lý theo kịp các thay đổi nhanh chóng của công nghệ bảo đảm phát triển, vận hành Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường.
 • Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 50% trở lên; 80-90% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; tích hợp 70% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.
 • 100% hồ sơ công việc tại Bộ được xử lý trên môi trường mạng; trên 80% báo cáo định kỳ của Bộ được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Đạt 50% trở lên các cuộc họp trên môi trường trực tuyến, 90% cuộc họp sử dụng tài liệu điện tử thay thế cho tài liệu giấy.
 • Hoàn thành triển khai, vận hành, cập nhật, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về tài nguyên và môi trường; sử dụng 70%-90% thông tin từ cơ sở dữ liệu trong công tác hàng ngày, 100% kết quả xử lý công việc được tổ chức, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển, vận hành Chính phủ điện tử theo lộ trình của Chính phủ.

Các nhiệm vụ và giải pháp

 • Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật
 • Xây dựng, hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử
 • Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, hướng tới Bộ Tài nguyên và Môi trường số, ngành tài nguyên và môi trường số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp
 • Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức
 • Tăng cường công tác khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ phát triển Chính phủ điện tử
 • Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử
 • Cơ chế bảo đảm thực thi
Ý kiến của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *